Dotterbolag

Dotterbolagen i koncernen Sundbybergs stadshus AB utför kommunal verksamhet inom områdena bostäder, verksamhetslokaler, avfallshantering, fibernät och viss infrastruktur för stadsutveckling.

Bolagen styrs av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar ska gälla för hela koncernen och som moderbolaget i sin tur omsätter i särskilt riktade ägardirektiv till vart och ett av dotterbolagen.