Fastighets AB Förvaltaren (publ)

Fastighets AB Förvaltaren är Sundbybergs egen hyresvärd. Bolaget är en av Sveriges ledande kommunala fastighetsägare. Med sina helägda bolag ger Förvaltaren daglig service till cirka 16 000 boende och 600 företagskunder i drygt 7 300 bostäder och cirka 130 000 kvadratmeter lokaler.

Förvaltaren började sin verksamhet år 1947 och ska enligt ägardirektiven bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i alla stadsdelar.

Bolaget ska i den omfattning som är lämplig inom sitt fastighetsbestånd och sin infrastruktur medverka till förutsättningar för att näringslivet i kommunen utvecklas och att nya företag etableras.

Idag har Förvaltaren cirka 140 medarbetare – och arbetar i en kundfokuserad organisation. Allt inom ramen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med hög kundnöjdhet – bland de bästa i Sverige. Förvaltaren är miljöcertifierat enligt ISO 14 001.

I Fastighets AB Förvaltaren ingår även de helägda bolagen:

  • Förvaltaren HBC AB (dotterbolag)
  • Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB (dotterbolag)
  • Förvaltaren Fastighetsutveckling AB (dotterbolag)
  • Hallonporten AB (dotterdotter-bolag)

Mer om Fastighets AB Förvaltaren

 

Organisation

Kristoffer Tamsons
kristoffer.tamsons@sll.se

Styrelseordförande

Petra K Ekström
petra.karlsson.ekstrom@forvaltaren.se
08-706 91 80

VD

Styrelse

Kristoffer Tamsons

Ordförande

Nils-Ove Bohlin

Förste vice ordförande

Bengt Fasth

Andre vice ordförande

Christina Wilson

Ledamot

Christer Rydh

Ledamot

Berit Berggren

Ledamot

Gunhild Manell

Ledamot

Anna Clara Acevedo

Ledamot

Mikael Sundesten

Ledamot

Roya Asadzadeh

Suppleant

Ina Djurestål

Suppleant

Gustaf Stetler

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2017

2016

2015

Periodens resultat före skatt

105

105

157

Omsättning

787

805

770

Balansomslutning

7 192

6 020

6 005

Likvida medel

198

224

490

Soliditet synlig (%)

45

44

44