Gemensamma styrdokument för kommunkoncernen

Sundbybergs stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av fem helägda dotterbolag. Moderbolaget ägs i sin tur till 100 procent av Sundbybergs stad.

Som riktlinjer för bolagens verksamhet finns så kallade ägardirektiv, som beslutas i kommunfullmäktige. Där anger ägaren vilka syften och övergripande ambitioner som finns med respektive bolags verksamhet, såväl som vilken avkastning ägaren vill ha i form av pengar. Samtliga koncernbolag fick under 2019 nya ägardirektiv. Fullmäktige ger numera ägardirektiv direkt till respektive bolag och inte som tidigare via moderbolaget.

Sundbybergs stadshus AB har att följa de policyer och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat ska gälla för hela kommunkoncernen.

I länkrutan kan du ta del av stadens policyer.