Om oss

Koncernen Sundbybergs stadshus AB bildades år 2009 och består av moderbolaget Sundbybergs stadshus AB med fem helägda dotterbolag. Moderbolaget har den sammanhållande funktionen för bolagen i koncernen. Bolaget svarar för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering samt ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

Sundbybergs stadshus AB styr också de finansiella resurserna på ett för ägaren, Sundbybergs stad och koncernen, optimalt sätt. Därutöver ska Sundbybergs stadshus AB bidra till en så optimal organisation som möjligt i den totala kommunkoncernen.

Koncernstyrelsen fattar de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges uppdrag till koncernen genomförs. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Stadsutvecklingsprojektet Nya stadskärnan
Moderbolaget Sundbybergs stadshus AB har ett affärsområde Nya stadskärnan, där stadsutvecklingsprojektet med samma namn drivs sedan 1 september 2017. Uppdraget består i att omhänderta de exploaterings- och utvecklingsmöjligheter som skapas för Sundbybergs stad i samband med att järnvägen, Mälarbanan, byggs ut från Tomteboda till Kallhäll.

Mälardalen är en av landets mest expansiva regioner och dubbelspåret mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade sträckor. Två gamla spår byts ut och blir fyra helt nya för ökad kapacitet och punktlighet. I Sundbyberg läggs den fyrspåriga järnvägen i en tunnel. Ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sträckan som går genom Sundbyberg kan börja byggas om tidigast 2021 och därefter tar det cirka åtta år innan den nya järnvägen genom tunnel står klar. Utveckling av ytan som frigörs kommer att ske delvis parallellt med tunnelbyggandet, men också fortskrida ett antal år efter att tunneln är färdigställd. Läs mer om och följ projektet på sundbyberg.se/nyastadskarnan.

Frågor hänvisas till nyastadskarnan@sundbyberg.se

Sundbybergs stadshus AB äger och förvaltar samtliga aktier i följande dotterbolag:

  • Fastighets AB Förvaltaren (publ)
  • Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
  • Sundbyberg Avfall och Vatten AB
  • Sundbybergs stadsnätsbolag AB
  • Sundbybergs Bredband AB