Fastighets AB Förvaltaren (publ)

Fastighets AB Förvaltaren är Sundbybergs egen hyresvärd. Bolaget är en av Sveriges ledande kommunala fastighetsägare. Med sina helägda bolag ger Förvaltaren daglig service till cirka 16000 boende och 600 företagskunder i drygt 7300 bostäder och cirka 130000 kvadratmeter lokaler.

Förvaltaren började sin verksamhet år 1947 och ska enligt ägardirektiven bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i alla stadsdelar.

Bolaget ska i den omfattning som är lämplig inom sitt fastighetsbestånd och sin infrastruktur medverka till förutsättningar för att näringslivet i kommunen utvecklas och att nya företag etableras.

Idag har Förvaltaren cirka 140 medarbetare – och arbetar i en kundfokuserad organisation. Allt inom ramen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med hög kundnöjdhet – bland de bästa i Sverige. Förvaltaren är miljöcertifierat enligt ISO 14 001.

I Fastighets AB Förvaltaren ingår även de helägda bolagen:

  • Förvaltaren HBC AB (dotterbolag)
  • Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB (dotterbolag)
  • Förvaltaren Fastighetsutveckling AB (dotterbolag)
  • Hallonporten AB (dotterdotter-bolag)

Mer om Fastighets AB Förvaltaren

 

Organisation

Nina Lundström

Styrelseordförande

Petra K Ekström
petra.karlsson.ekstrom@forvaltaren.se
08-706 91 80

VD

Styrelse

Nina Lundström

Ordförande

Bengt Fast

Förste vice ordförande

Cecilia Löfgreen

Andre vice ordförande

Mikael Sundesten

Ledamot

Hans Beckerman

Ledamot

Christer Ryd

Ledamot

Lisa Rosengård

Ledamot

Mattias Lönnqvist

Ledamot

Emelie Tillegård

Ledamot

Jan Bojling

Suppleant

Roya Asadzadeh

Suppleant

Christina Wilson

Suppleant

Thomas Kreij

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2019

2018

2017

Periodens resultat före skatt

50

590

105

Omsättning

716

730

787

Balansomslutning

5395

5720

5959

Likvida medel

370

623

198

Soliditet synlig (%)

61

57

45