Ekonomi

Koncernen Sundbybergs stadshus AB:s resultat efter skatt uppgick år 2019 till 219 miljoner kronor.

Bolaget ska sträva efter att uppnå det bästa ekonomiska utfallet långsiktigt. Med grund i staden som tydlig och förutsägbar ägare, starka finanser och stabil verksamhet ska förutsättningar tillvaratas att utforma investeringar, teknikval, belåning och riskhantering på ett sätt som ger lägsta kostnad i intervallet från idag och 25 till 50 år framåt.

Ekonomi (mkr)

2019

2018

2017

Periodens resultat före skatt

237

521

997

Omsättning

970

943

967

Balansomslutning

6515

6894

7192

Likvida medel

804

1320

1171

Soliditet (%)

62

58

50

Resultat

Koncernbidrag och utdelning ska anpassas till bolagets utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning, behov av investeringar samt med beaktande av koncernens möjlighet till resultatdisposition i samband med årsbokslut. Moderbolaget ansvarar för att det koncernmässiga resultatet optimeras utifrån ett hela-staden perspektiv.