Ekonomi

Koncernen Sundbybergs stadshus AB:s resultat efter skatt uppgick år 2018 till 506 miljoner kronor.

Koncernen ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från koncernens uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av koncernens verksamhet.

De finansiella målen ska beakta kända risker och åtaganden. Nivån på målen kan variera i respektive bolag beroende på åtaganden som kommunen finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag.

Koncernen ska utveckla, förädla och förvalta sina fastigheter så att en långsiktigt acceptabel värdeutveckling av fastighetsbeståndet nås.

Ekonomi (mkr)

2018

2017

2016

Periodens resultat före skatt

521

997

130

Omsättning

943

967

862

Balansomslutning

6894

7192

6128

Likvida medel

1320

1171

276

Soliditet (%)

58

50

44

Avkastning

Avkastning och utdelning ska anpassas till koncernens utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning samt behov av investeringar. Avkastningen ska vara så betryggande och på sådan nivå att kommunen inte behöver tillförsäkra koncernen nytt kapital.

Totalavkastningen, dvs. driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader) dividerat med marknadsvärdet på fastighetsbeståndet plus värdeförändring på fastighetsbeståndet d.v.s. skillnaden i marknadsvärde mellan början och slutet av året exklusive investeringar ska motsvara 7% +/- 1,0 %. Moderbolaget bestämmer avkastningskrav för respektive dotterbolag.