Ekonomi

Koncernen Sundbybergs stadshus AB:s resultat efter skatt uppgick år 2017 till 976 miljoner kronor.

Koncernen ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från koncernens uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av koncernens verksamhet.

De finansiella målen ska beakta kända risker och åtaganden. Nivån på målen kan variera i respektive bolag beroende på åtaganden som kommunen finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag.

Koncernen ska utveckla, förädla och förvalta sina fastigheter så att en långsiktigt acceptabel värdeutveckling av fastighetsbeståndet nås.

Ekonomi (mkr)

2017

2016

2015

Periodens resultat före skatt

997*

130

178

Omsättning

967

862

824

Balansomslutning

7 192

6 128

6098

Likvida medel

1 171

276

537

Soliditet (%)

50

44

43

*varav 965 avser resultat från fastighetsförsäljningar

Avkastning

Avkastning och utdelning ska anpassas till koncernens utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning samt behov av investeringar. Avkastningen ska vara så betryggande och på sådan nivå att kommunen inte behöver tillförsäkra koncernen nytt kapital.

Totalavkastningen, dvs. driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader) dividerat med marknadsvärdet på fastighetsbeståndet plus värdeförändring på fastighetsbeståndet d.v.s. skillnaden i marknadsvärde mellan början och slutet av året exklusive investeringar ska motsvara 7% +/- 1,0 %. Moderbolaget bestämmer avkastningskrav för respektive dotterbolag.