Om oss

Koncernen Sundbybergs stadshus AB bildades år 2009 och består av moderbolaget Sundbybergs stadshus AB med fem helägda dotterbolag. Moderbolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Sundbybergs stad.

Sundbybergs stadshus AB har den sammanhållande funktionen för dotterbolagen i koncernen och ansvarar för styrning, kontroll och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Moderbolaget ska vidare verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

I verksamheten ingår också att verka för att en järnväg i tunnel genom Sundbybergs stad kommer till stånd inom en så snar framtid som möjligt och därigenom bidra till utvecklingen av centrala Sundbyberg. För det ändamålet kan Sundbybergs stadshus AB förvärva, förvalta och avyttra fastigheter i anslutning till spårområdet.

Stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna
Moderbolaget Sundbybergs stadshus AB har ett affärsområde Nya stadskärnan, där stadsutvecklingsprojektet med samma namn drivs sedan 1 september 2017. Uppdraget består i att omhänderta de exploaterings- och utvecklingsmöjligheter som skapas för Sundbybergs stad i samband med att järnvägen, Mälarbanan, byggs ut från Tomteboda till Kallhäll.

Mälardalen är en av landets mest expansiva regioner och dubbelspåret mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade sträckor. Två gamla spår byts ut och blir fyra helt nya för ökad kapacitet och punktlighet. I Sundbyberg läggs den fyrspåriga järnvägen i en tunnel. Ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sträckan som går genom Sundbyberg kan börja byggas om tidigast 2024 och därefter tar det cirka åtta år innan den nya järnvägen genom tunnel står klar. Utveckling av ytan som frigörs kommer att ske delvis parallellt med tunnelbyggandet, men också fortskrida ett antal år efter att tunneln är färdigställd. Läs mer om och följ projektet på sundbyberg.se/nyastadskarnan.

Frågor hänvisas till nyastadskarnan@sundbyberg.se

Sundbybergs stadshus AB äger och förvaltar samtliga aktier i följande dotterbolag:

  • Fastighets AB Förvaltaren (publ)
  • Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
  • Sundbyberg Avfall och Vatten AB
  • Sundbybergs stadsnätsbolag AB
  • Sundbybergs Bredband AB