Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som har i uppdrag att främja lokalförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna.

Lokalfastigheter har i uppdrag att:
Förvalta, förvärva, sälja, äga, bygga och utveckla fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar för Sundbybergs stad
Främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen genom bland annat inhyrning av lokaler för stadens verksamheter
Aktivt bidra till att effektivisera och rationalisera kommunkoncernens lokalutnyttjande genom att vara en aktiv part i stadens lokalförsörjningsprocess

Förvaltning och kontrakt
Förvaltningen avser i huvudsak skolor, förskolor, omsorgsboende samt idrotts- och fritidsanläggningar. Kontraktshanteringen omfattar samma verksamhetsområde samt inhyrning av kontorslokaler för staden och bolagskoncernens räkning. I vårt uppdrag ingår att:
Hantera drift och skötsel inklusive felanmälan
Efter beställning från staden svara för projektering av ny-, om- och tillbyggnader
Verkställa stadens underhållsplan
Hantera avtal för inhyrda objekt – samt förhandla och omförhandla avtal

Kommunalrättsliga principer
Lokalfastigheter ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, vilket innebär att:
Verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen
Kommunmedlemmarna ska behandlas lika
Det råder förbud mot att lämna stöd åt enskild och mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls

Fastigheterna
Lokalfastigheter har idag ett bestånd av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter. Totalt handlar det om sammanlagt 226 600 kvm lokalyta, varav 2 200 kvm är bolagets egna lokaler, 90 700 kvm är inhyrda och 133 700 kvm är Sundbybergs stads egna fastigheter.

Organisation

Berit Berggren

Styrelseordförande

Marica Johansson
@lokalfastigheter.se

vd

Styrelse

Berit Berggren

Ordförande

Morgan Andersson

Förste vice ordförande

Jan Bojling

Andre vice ordförande

Bert Jagerby

Ledamot

David Gotthold

Ledamot

Martin Hedenström Ljung

Ledamot

Gunhild Manell

Ledamot

Josefine Mittermaier

Suppleant

Ida Edlund

Suppleant

Vakant

Suppleant