Nu inleds samrådet för den första detaljplanen i Sundbybergs nya stadskärna

Vy från biblioteket Signalfabriken österut över ett framtida grönt promenadstråk. (Illustratör: Sweco Architects)
Vy från biblioteket Signalfabriken österut över ett framtida grönt promenadstråk. (Sweco Architects)

Måndag 30 september inleds samrådet för den första detaljplanen. Den innehåller förslag till ett kilometerlångt promenadstråk med flera gröna ytor, torg och mötesplatser. Även en sopsug i väster och ett nytt stationshus i öster ingår i förslaget till detaljplan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnaden av en järnvägstunnel genom centrala Sundbyberg samt ett promenadstråk med flera grönytor och platsbildningar.

Inom denna första detaljplan hanteras även kompletterande stadsbebyggelse i form av en förändrad stationsentré i ett stationshus med kontor, vilket kan bli ett nytt landmärke i Sundbyberg. Även intilliggande bebyggelse planeras och beskrivs i detaljplanen.

Området närmast den västra tunnelmynningen ingår också i detaljplanen, där en anpassning till järnvägen görs. Då möjliggörs även plats för en ny sopsugsanläggning, ett ombyggt parkeringshus och förändrad bebyggelse på Lönnen 13.

Fastigheterna som berörs är Sundbyberg 2:11, 2:78, Godset 4, Kiosken 1, Lönnen 13, del av Lönnen 7 och 12, del av Kilen 2, del av Ekdungen 1, del av Kabeln 6 samt del av Sundbyberg 2:4, 2:9 och 2:17.

Samrådet pågår under fem veckor och samrådsmöten ordnas tisdag 15 oktober mellan kl. 17-19 och torsdag 24 oktober mellan kl. 18-20 i Folkets Hus, Sturegatan 12, Sundbyberg. På mötena finns möjlighet att ställa frågor om och lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Välkommen!

Läs mer om detaljplanen här.

Petra Karlsson Ekström tillsatt som VD för Sundbyberg Stadshus AB

Petra Karlsson Ekström tillsatt som VD för Sundbyberg Stadshus AB
Petra Karlsson Ekström tillsatt som VD för Sundbyberg Stadshus AB

Sedan den 15 april 2019 har Petra Karlsson Ekström haft rollen som tillförordnad VD i Sundbyberg Stadshus AB. Från och med den 1 oktober 2019 är tillsättningen permanent samtidigt som hon fortsätter som VD för Förvaltaren.

– Det som började som en temporär lösning har visat sig fungera väl. Petra har kompetensen och kapaciteten att ha båda rollerna samtidigt. Vi har också sett de många samordningsvinsterna i praktiken under de senaste månaderna, säger Peter Schilling, styrelseordförande för Sundbybergs Stadshus AB.

– Jag är väldigt glad för förtroendet. Nu har jag haft de här två rollerna en tid och det har fungerar väl. Samtidigt är jag fortsatt väl införstådd med utmaningen att inneha båda uppdragen parallellt. En nära dialog med respektive styrelse bidrar också till att säkerställa att jag kombinerar uppdragen på ett bra sätt, säger Petra Karlsson Ekström.